جدیدترین های سینما

شیفت روز

فیلم شیفت شب 2022

پدری سخت کوش و یقه آبی که فقط می خواهد یک زندگی خوب برای دختر 8 ساله تیز

نابودگر

فیلم نابودگر 1984

سال 2029 در بحبوحه ی جنگی هسته ای، ماشین ها و روبات ها عملا کنترل زمین را به

شیفت روز

فیلم شیفت شب 2022

پدری سخت کوش و یقه آبی که فقط می خواهد یک زندگی خوب برای دختر 8 ساله تیز

نابودگر

فیلم نابودگر 1984

سال 2029 در بحبوحه ی جنگی هسته ای، ماشین ها و روبات ها عملا کنترل زمین را به